Telefontid: 7.30-8.00

Forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelse - Forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser


Hvad er forældrekompetenceundersøgelser?

Undersøgelsen kendes under mange navne; forældreressourceundersøgelse, forældrekompetenceundersøgelse, forældreomsorgsundersøgelse, mv. Det er alle den samme form for undersøgelse. Den mest anvendte betegnelse er forældrekompetenceundersøgelse.

 

En forældrekompetenceundersøgelse gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste i tilfælde, hvor der er usikkerhed om barnets trivsel og udvikling. Det undersøges, om forælderen/forældrene kan imødekomme barnets udviklingsmæssige behov, hvilke ressourcer der findes hos dem, og hvilke eventuelle vanskeligheder, der stiller sig i vejen hos forældrene, for at kunne dække barnets behov.  

En forældrekompetenceundersøgelse skal sætte barnets bedste i centrum, og skal tage udgangspunkt i barnets behov for støtte, for at kunne udvikle sig og trives.

Undersøgelsen kan give en beskrivelse af forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion. Den kan pege på mulige årsager til problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale. Undersøgelsen kan redegøre for barnets funktionsniveau og udviklingsbehov, og for tilknytningen mellem barn og forældre.


Kvalifikationer 

Der stilles generelt store krav til kvaliteten af forældrekompetenceundersøgelser, da undersøgelserne som regel gennemføres i yderst følsomme sager. Det er ligeledes sager, der ofte har stor indflydelse på de involveredes liv, og forældrekompetenceundersøgelsernes konklusioner tillægges typisk stor vægt, i forhold til beslutninger om foranstaltninger omkring barnet.


En forældrekompetenceundersøgelse udføres af en autoriseret psykolog. Det kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at undersøgelsen foretages af to personer. Den anden person kan også være psykolog eller eksempelvis en erfaren familiebehandler eller pædagogisk konsulent. Den primære ansvarlige for udførelsen af opgaven er altid en psykolog, der som minimum har opnået autorisation.


Psykolog Heidi Hvidberg er autoriseret, samt af Dansk Psykolog Forening godkendt specialist og supervisor i klinisk psykologi, og udfører forældrekompetenceundersøgelser.


Undersøgelserne udføres i henhold til Socialministeriets Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser. Heidi Hvidberg har psykologpraksis i Århus, hvor undersøgelserne typisk foretages. Ved undersøgelser i andre landsdele, hvor forældrene ikke har mulighed for at møde op på et af kontorerne, træffes der undertiden aftale om lån af kontor i den pågældende kommune, der har rekvireret undersøgelsen. 


Hvordan forløber en forældrekompetenceundersøgelse?

Alle undersøgelserne udarbejdes efter de angivne retningslinjer. Indholdet af en forældrekompetenceundersøgelse kan variere, men forløber typisk således:


Opstartsmøde, som  foregår med forældre og sagsbehandler, samt psykologen, der skal foretage forældrekompetenceundersøgelsen. Opgavebeskrivelsen aftales, og indhold af undersøgelsesforløbet gennemgås, sådan at forælderen er bedst muligt forberedt på det forestående forløb. Praktiske aftaler om tid, sted og varighed træffes.

Gennemgang af relevante sagsakter. Dette arbejde foretages af psykologen.

Kliniske interviews af forældre om bl.a. baggrund og livsforløb.

Testundersøgelser af forældre. Designet af testforløbet varierer, afhængig af opgaven. Det vil typisk dreje sig om personlighedstestning og testning af kognitive funktioner, samt testning af tilknytningsstil og relationelle evner.

Afhængig af opgaven, foretages der psykologisk testning af barnet. Dette aftales forud for undersøgelsen.

Samspilsobservationer. Tilrettelæggelse af observationer af samspil i familien varierer også i forhold til den specifikke opgave. 

Tilbageleveringsmøde, først med forældre og siden med forældre og sagsbehandler, hvor rapporten og undersøgelsesresultaterne gennemgås.


Pris på forældrekompetenceundersøgelse

Prisen på psykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser aftales altid før opstart af forløbet, da hvert forløb i høj grad afhænger af omfang og behov. 

Prisen er afhængig af varierende forhold, og aftales forud for undersøgelsen. Som hovedregel er timetaksten kr 1200. Hertil kommer dækning af transporttid, som er kr. 750 pr. påbegyndt time, samt statens kørselstakster.

Kontakt mig for at høre nærmere eller benyt kontaktformularen herunder, så vi kan starte dialogen.Kontakt mig

Autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i klinisk psykologi.


Heidi Hvidberg


Aarhus: Grenåvej 43, 8200 Aarhus.

Frederiskhavn: Silovej 8, 9900 Frederikshavn.