Telefontid: 7.30-8.00

Forælder

Forældrekompetenceundersøgelse hos Psykolog Heidi Hvidberg


Forælder

Det er et ekstremt følsomt anliggende som forælder at skulle have foretaget en undersøgelse af, i hvilket omfang, man er i stand til at varetage sit barns behov. Det føles for de færreste mennesker nemt at skulle kigges på, vurderes og evalueres, og de fleste oplever det krævende og som en overvindelse at skulle igennem et undersøgelsesforløb.


Derfor er det vigtigt at være velinformeret om forløbet, så du er så tryg som mulig ved undersøgelsen.


I det følgende gennemgås et undersøgelsesforløb som det typisk foregår:

 

Opstartsmøde

Undersøgelsen indledes med et opstartsmøde. Ved et opstartsmøde deltager du som forælder eller I begge, hvis der er tale om en undersøgelse af to forældre, samt sagsbehandler og psykolog. Barnet deltager ikke i mødet. Sagsbehandler præsenterer de problemstillinger, man ønsker belyst. Sagabehandler orienterer om baggrund for ønsket om undersøgelsen og om, hvem der har ansvar for igangsættelsen af undersøgelsen og for de beslutninger, der eventuelt skal træffes ud fra den færdige undersøgelse.


Psykologen har her modtaget relevante sagsakter, og har sat sig ind i de overordnede linjer i sagsforløbet.


Psykologen orienterer om, hvad undersøgelsen består af, og du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål og få afklaret eventuelle tvivlsområder.


Selve undersøgelsen

Den første del af undersøgelsen vil typisk bestå af det, der kaldes kliniske interviews. Kliniske interviews er samtaler, hvor psykologen stiller dig en lang række spørgsmål om bl.a. din egen baggrund, hvordan din aktuelle situation er, hvordan du oplever forældreskabet og hvordan du oplever dit forhold til dit barn. Din opgave er at besvare spørgsmålene så godt, du kan.


I mine undersøgelsesforløb tilbyder jeg mulighed for at fremsende udskrift af interviewet, så du kan efterse, om oplysningerne fremstår korrekte i henhold til det, der er blevet talt om. Jeg fremsender via sikker mail.


Den anden del af undersøgelsen vil typisk bestå af et psykologisk testforløb. Det er meget varierende, hvad der anvendes af tests, dette afhænger af den konkrete problemstilling.

Du vil blive instrueret og guidet igennem testene. Der foretages ingen testning før man har sikret sig at du har forstået, hvad opgaven går ud på. Nogle tests opleves af mange personer som positive og kan være engagerende at udføre. Andre tests kan hos nogle personer vække en følelse af usikkerhed og nederlag. Dette kan ske, også selv om man ikke nødvendigvis har klaret sig dårligt. Det er ikke muligt på forhånd helt at undgå at testpersonen føler sig målt og vejet. Men du kan være tryg ved, at du får grundige instrukser undervejs, og at du ikke bliver udsat for tests, du slet ikke kan udføre. Det er mit ansvar at designe testforløbet, så de passer til det, du kan formå.


Første og anden del af undersøgelsen foregår ikke altid slavisk i rækkefølge. Man kan udmærket mødes til klinisk interview den første gang, testning anden gang, klinisk interview igen tredje gang, m.v. Hvor mange gange man mødes afhænger blandt andet af, hvor længe du kan koncentrere dig ad gangen, der kan også være praktiske forhold, der skal tages hensyn til. Men det vil samlet almindeligvis strække sig over 8-10 timer i alt.


Når testene er blevet taget, skal de efterbehandles via testopgørelser. De fleste mennesker er nysgerrige efter at høre svar med det samme, men det er ikke muligt på dette tidspunkt, da de først skal ”scores”, som det hedder på testsprog, og derefter fortolkes ind i en større helhed.


Den tredje del af undersøgelsen er samværsobservationer. Dette foregår typisk i hjemmet eller på institutionen, hvis dit barn er anbragt. Antallet er gennemsnitlig 2-3 observationer af en- til to timers varighed. Det er meget forskelligt, hvordan samværsobservationerne foregår. Det taler jeg med dig som forælder om på forhånd. Der skal gerne foregå en form for aktivitet mellem dig og dit barn. Jeg vil som observatør have en mere passiv, iagttagende rolle. Nogle gange medbringer jeg nogle opgaver og/eller lege, jeg beder jer om at udføre. Dette afhænger helt af situationen, og hvilke problemstillinger, der skal undersøges.


Børnesamtale

I nogle tilfælde kan det være gavnligt at tale med barnet under fire øjne. Dette er langt fra tilfældet hver gang, for der er mange dilemmaer forbundet med en børnesamtale, og det kræver en nøje og grundig afvejning, om det skønnes formålstjenligt for undersøgelsen. Børnesamtaler foregår for det meste i min praksis.


Den færdige undersøgelse

Når kliniske samtaler, testninger, samværsobservationer, og eventuelle børnesamtaler er færdige, skal alle oplysningerne analyseres og tolkes, og undersøgelsesresultaterne skal nedskrives. Dette er et større skrivearbejde, og der må påregnes nogen ventetid, før den endelige undersøgelse ligger klar. Hvis alt går planmæssigt, vil det samlede undersøgelsesforløb strække sig over 2-3 måneder.


Tilbagemelding

Du har som forælder krav på en tilbagemelding på undersøgelsen inden den fremsendes til kommunen. Dette foregår i min praksis, og der er afsat en time. Jeg anbefaler at du tager en pårørende med, for der er mange informationer, og de kan være svære at huske. Jeg gennemgår undersøgelsesforløbet med dig, og fortæller dig, på hvilken baggrund jeg er kommet frem til undersøgelsesresultaterne, og du vil have mulighed for at spørge ind til det, du ikke forstår.

Du kan ikke ændre i rapporten når den ligger færdig, men du kan knytte kommentarer til rapporten, som kan skrives ind i et kommentarfelt.


Klagemulighed

En forældrekompetenceundersøgelse bør foretages med allerstørste omhu. Den kan få afgørende betydning for familier, og udførelsen af undersøgelsen sætter store krav til psykologens kvalifikationer og etiske principper. Hvis du ikke mener, at din undersøgelse er foretaget med tilstrækkelig kompetence, har du mulighed for at klage til psykolognævnet, som vil vurdere kvaliteten af undersøgelsen, og træffe afgørelse.Kontakt mig

Autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i klinisk psykologi.


Heidi Hvidberg


Aarhus: Grenåvej 43, 8200 Aarhus.

Frederiskhavn: Silovej 8, 9900 Frederikshavn.